slider_Working-Capital

Phân tích vốn lưu động

Vốn lưu động là huyết mạch của bất kỳ doanh nghiệp. Nó không quan trọng những gì bạn bán, bạn cần dòng tiền. Đây là một cách dễ dàng chỉ cần tiếp tục chạy cho Ngân hàng về tài chính nhiều hơn, nhưng cuối cùng này là một thước đo khoảng cách dừng trả cho mất nhiều của dòng tiền của bạn.

Trong khi chúng tôi cung cấp một doanh nghiệp môi giới tài chính, nó không phải là ý định của chúng tôi để đặt bạn vào nợ nần nhiều hơn nếu vị trí làm việc không thể duy trì nó. Chúng ta sẽ không thể làm công việc của chúng tôi đúng nếu giải pháp duy nhất là để tài trợ cho doanh nghiệp của bạn với nợ nhiều hơn.

Chúng tôi nhìn vào các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp, giống như nhận được dưới nắp ca-pô của một chiếc xe và nhìn thấy như thế nào tất cả các thành phần phù hợp với nhau để thực hiện một công cụ hiệu quả và làm việc.

Nếu bạn đang gặp vấn đề dòng tiền, và đang tìm kiếm một số chuyên gia vốn lưu động để đi đến đó bước tiếp theo của phát triển kinh doanh của bạn, chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ.