slider_homefinance

Tài trợ ngắn hạn

Tài trợ ngắn hạn cho phép các chủ doanh nghiệp để tài trợ cho tăng trưởng ngay lập tức hoặc đơn đặt hàng mới khi có sự khác biệt về thời gian giữa nhận thanh toán và trả nợ. Có một số sản phẩm có thể giúp bạn.

Thấu chi

Đây là những sản phẩm cung cấp một dòng tín dụng liên quan đến ngày của bạn để tài khoản kinh doanh ngày.

Đọc thêm…

Hóa đơn hoặc con nợ tài chính

Tài trợ cho doanh nghiệp của bạn làm việc nhu cầu vốn thông qua cuốn sách nợ thành lập của bạn.

Đọc thêm…

Xuất khẩu & Nhập khẩu

Các khoản vay thương mại giúp bạn mang hàng hóa vào nước này và cho phép để tài trợ cho các dịch vụ và sản phẩm của bạn ở nước ngoài.

Đọc thêm…

Thẻ tín dụng kinh doanh

Theo dõi các chi phí kinh doanh của bạn thông qua phân bổ hạn mức thẻ tín dụng cho bạn và nhân viên của bạn.

Đọc thêm…