slider_Funding-Kinh doanh-Growth

Tài trợ tăng trưởng kinh doanh

Đơn giản chỉ cần, có 2 mục bảng cân đối chính khi nói đến phát triển và tài chính doanh nghiệp của bạn - ngắn hạn và nguồn vốn dài hạn. Đây là quan trọng để hiểu được bảo mật không đơn thuần là một trình điều khiển cần thiết cho một người cho vay trong việc cung cấp tài chính cho một doanh nghiệp, nhưng như vậy là sức khỏe của vốn lưu động của công ty và vị trí lợi nhuận sau thuế.


tài trợ ngắn hạn

Đây là theo hình thức nợ đó sẽ được hoàn trả đầy đủ trong vòng 12 tháng và có một số tùy chọn để lựa chọn - thấu chi, Thẻ tín dụng doanh nghiệp, cho vay xuất khẩu và nhập khẩu, và hóa đơn hoặc con nợ tài chính.


tài trợ dài hạn

Đây là loại tài trợ áp dụng cho các khoản vay đó sẽ được hoàn trả giữa nhiệm kỳ 13 tháng và lên đến 30 năm . Chúng bao gồm các khoản thế chấp thương mại, làm việc vay vốn hạn, thế chấp bất động sản thương mại, cho thuê tài chính và kinh doanh thiết bị.